Aktualitások Dokumentumaink Minõségfejlesztés
       
Rendezvényeink
 
     

 
Kinizsi úti tagóvoda

Karcag, Kinizsi u. 46.
Tel: 59/300-105

E-mail: kinizsi@karcagiovodak.hu

Tagintézményvezetõ:
Molnárné Oros Csilla

A város déli peremén helyezkedik el a Kinizsi úti óvoda, négy csoportban biztosítjuk az óvodás gyermekek ellátását.
8 óvodapedagógusunk, 4 dajka és 1 pedagógiai asszisztens látja el a gyermekek nevelését, fejlesztését, gondozását.
Jó adottsággal, felszereléssel rendelkező óvodánkban hátrányos helyzetű cigány gyermekek járnak.


Nevelõmunkánk alappillére élménygazdag mindennapok megteremtésével az egyéni fejlõdés ütemére épülõ differenciált fejlesztés, a családok bevonásával, segítésével.

A szülõk bekapcsolódnak az óvodai tevékenységekbe, ünnepi elõkészületekbe, kirándulásokba. Így megismerik és jobban azonosulnak nevelõi törekvéseinkkel, átélik a családi nevelés felelõsségét is.
Kultúrájuk megismerését versek, mesék, mondókák, dalok, táncok tanításával, rendezvényeken való sikeres szereplésekkel közvetítjük. Óvodából az iskolába való átmenetet segíti „lépésrõl-lépésre” programunk iskolai folytatása.

 Küldetésnyilatkozatunk

 Olyan gyermeki világot teremtünk, mely tiszta, új és szép, tele csodákkal, felfedezéssel és várakozással.

A teljes személyiség kibontakoztatása és szocializációja mellett, ésszerû korlátok között szabadságot adunk, bátorítunk és irányítunk.

Jól felkészült óvodapedagógusként, olyan gyermekeket nevelünk, akik képesek döntéshozatalra, kritikus gondolkodásra, problémák kreatív megoldására, az egyéni különbségek tiszteletben tartására.

Az egészséges testi-lelki fejlõdést szeretetteljes, nyugodt légkörben, zöld övezetben biztosítjuk.

A mûveltségtartalom közvetítését a szabadjátékban, tevékenységeken keresztül integrált tanulásban valósítjuk meg.

Közvetítjük az eltérõ kultúrák megismerését és elfogadását.
Jól felszerelt óvodai környezetünkbe bevonjuk és segítjük a családokat, törekszünk a partnerekkel való együttmûködésre.

Megteremtjük a hátrányos helyzetben születõ és ott nevelkedõ gyermekeknek az egyenlõ esélyhez jutás feltételeit.

A „Lépésrõl-lépésre” óvodai nevelésünk alapja, hogy gyermekeink a helyüket megtaláló, a változásokkal lépést tartani tudó és másokkal együttmûködõ képességekkel rendelkezzenek.