Ugrás a tartalomhoz
Kezdőlap Tagintézmények Dokumentumok Pályázatok Kapcsolatok Bázisintézmény Beíratkozás In Memoriam menubar

Intézményünk a 2023-2026 közötti időszakra elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet


Tájékoztató


A Madarász Imre Egyesített Óvodát az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére kiírt pályázaton – a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal elnöke harmadik alkalommal is érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézmény” cím viselésére.

A bázisintézmény olyan vármegyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jó gyakorlataink:

1. Komplex tehetséggondozó program

célja: az óvodai csoportjaikban a tehetségígéretes gyermekek kreativitásának fejlesztése, napi tevékenységekbe ágyazva, illetve tehetséggondozó műhelymunka keretében
a jógyakorlat rövid leírása: Intézményünkben kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetségígéretek felfedezését és gondozását. Arra törekszünk, hogy minden gyermekben felfedezzük az értéket, a kiemelkedő adottságot, képességet és annak ismeretében biztosítsuk számukra a komplex tehetséggondozó programot, amelyben egyszerre valósul meg a gyermekek tehetségének kibontakoztatása és a gyenge pontjának fejlesztése. Motivált légkörben olyan játékos, öntevékenységet megerősítő tanulási szituációkat teremtünk, amelyek kihívást jelentenek, a problémák megoldására késztetnek, fokozzák a kíváncsiságot. A gyermekek inter –és intraperszonális képességfejlesztést szocio - integratív módszerek alkalmazásával valósítjuk meg, melyek elősegítik az önismeret, egymás véleményének elfogadását, együttműködési készség alakulását.
jógyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás

2. Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés

célja: a gyermekeken keresztül a családok környezettudatos szemléletének formálása, melyet a mindennapjainkban és a zöld jeles napokhoz kapcsolódó szülőkkel közösen szervezett színes programokon, játékokon, vetélkedőkön, kirándulásokon keresztül valósítunk meg.
a jó gyakorlat rövid leírása: Intézményünk mind a nyolc tagóvodája rendelkezik a Zöld Óvoda címmel, melyből 6 óvodánk Örökös Zöld Óvoda. A mindennapok során az óvodai élet nyújtotta színes tevékenységeken keresztül igyekszünk megalapozni a gyermekekben, a természet iránti érdeklődést, a természetet óvó, védő személyiségjegyeket.
A kerékpározást népszerűsítő programok szervezésével törekszünk hozzájárulni az egészséges környezet és városunk levegőszennyezettségének csökkentéséhez.
jó gyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás

3. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtése (cigány nemzetiségi nevelés, SNI, BTMN ellátás)

célja: másságot elfogadó, szegregációmentes befogadó környezet kialakítása.
a jó gyakorlat rövid leírása: A cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek számára biztosítjuk a befogadó környezetet. Egyéni szükségletekhez és a fejlődési ütemhez igazítjuk a nemzetiségi kultúrájával kiegészített személyiségfejlesztéssel segítjük a cigány gyermekek esélyeinek növelését és a társadalomba való beilleszkedését. Feladatunknak tekintjük a nemzetiségi kultúra, a hagyomány ápolását, a még fennmaradt népi énekek, mondókák, mesék, versek átörökítését, közvetítését a gyermekek felé, mely elősegíti az identitástudat kialakítását, erősítését, illetve a másság korai elfogadását. Az óvodában olyan elfogadó környezetet teremtünk, ahol az egészséges és sajátos nevelési igényű gyermekek kommunikációs készségének, részképességeinek fejlesztése, önállóságuknak, alkalmazkodó képességüknek, együttműködésüknek fejlesztése, a szükséges speciális módszerek, terápiás eljárások alkalmazása a sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése valósulhat meg integrált nevelés keretein belül. A tartásjavító – és lábstatikai torna valamennyi tagintézményünkben a gyermekek számára speciális módon, játékos formában valósul meg. A preventív mozgásgyakorlatok végzésével az enyhe fokú mozgásszervi elváltozások, lábstatikai rendellenességek, valamint a mellkas és a gerinc deformitások súlyosbodásának megelőzésére törekszünk. A foglalkozások során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek megismerjék testüket, alakuljon testtudatuk, odafigyeljenek a helyes testtartásra, felkeltsük a kedvüket a mozgás iránt, fejlődjön a mozgáskészségük és a mozgáskoordinációjuk.
jó gyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás

4. Művészeti nevelés

célja: a gyermekszeretet, a harmoniks nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet.
a jó gyakorlat rövid leírása: Fejlesztő- tevékenységünk során a néphagyomány és a művészetek eszközével ható vers- mese- dramatikus játékokra, a vidám, éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt. Komplex élményeket biztosítunk, melyek segítségével erős érzelmi kötődést alakítunk ki a gyermekek és a művészetek között.
jó gyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás

5. Projektpedagógia alkalmazása

célja: az összefüggések lehető legtöbb vonatkozásában való feltárása.
a jó gyakorlat rövid leírása: A projekt sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A projekt – módszer alkalmazásával lehetővé tesszük a téma sokoldalú feldolgozását. A kiválasztásába, a több szempontú feldolgozásába bevonjuk a gyermekeket, akik saját élményeikkel hozzájárulnak a kreatív tervezéshez, megvalósításhoz. A témák tartalmát a szabad játékban, szervezett tanulási helyzetekben dolgozzuk fel, tevékenységekhez kapcsolva.
jó gyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás

6. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása

célja: A 3-7 éves korú gyermekek életre való felkészítése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül, valamint a teljes gyermek személyiségfejlesztése.
a jó gyakorlat rövid leírása: Nevelési gyakorlatunk rendszerének kiindulópontja a fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzetek teremtése, amely tevékenységek által valósítható meg. A megismerés alapjának tekintjük 3-7 éves korban a folyamatos cselekvés, tapasztalás és értékelés. Gyakorlatunkban a gyermekközpontúság mellett a gyermeki szükségleteket és egyéni adottságokat alapnak tekintjük.
jó gyakorlat alkalmazási területei: az óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése, szakmai feladatok, szaktárgyi, tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása
jó gyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka, bemutató foglalkozás


Kapcsolattartó:
Balajtiné Sütő Margit mb. intézményvezető
Telefon: 59/3503-323
Email: madaraszimreovi@gmail.com

lábléckép